Polityka prywatności

WAŻNE: KORZYSTAJĄC ZE STRONY (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W WARUNKACH UŻYTKOWANIA M4B, KTÓRYCH INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SĄ NINIEJSZE ZASADY) I USŁUG (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PONIŻEJ), WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ M4B WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB I W CELACH OPISANYCH W PONIŻSZYCH ZASADACH.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

W M4B S.A. uznajemy i szanujemy znaczenie ochrony prywatności wszystkich informacji dostarczanych przez użytkowników Witryny. Niniejsze zasady mają zastosowanie do całego oprogramowania, usług, informacji, narzędzi, cech i funkcjonalności znajdujących się w Witrynie oferowanej przez M4B lub jej podmioty zależne lub stowarzyszone (zwanych łącznie „Usługami”) i obejmują sposób traktowania danych osobowych i innych informacji gromadzonych i otrzymywanych przez M4B, w tym informacji związanych z korzystaniem z Usług.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt pod adresem: contact@m4b.com.

1. Informacje, które zbieramy i jak je wykorzystujemy:
M4B nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wystawia na aukcji ani nie przekazuje danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim ani innym organizacjom przekazanych nam za pośrednictwem Witryny, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce i pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

W celu świadczenia naszych Usług, możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

– Informacje podawane przez użytkownika – Podczas odwiedzania Strony i korzystania z niektórych Usług możemy wymagać od użytkownika podania informacji kontaktowych, w tym bez ograniczeń: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy, kraju pochodzenia itp.

– Dane osobowe – Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie w określonych i ograniczonych celach, w tym w celu świadczenia Usług. Prosimy wyłącznie o dane osobowe, które są odpowiednie, istotne i nie są nadmierne dla tych celów. Niektóre z tych celów mogą obejmować informowanie użytkownika o nowych usługach, które będziemy świadczyć, wysyłanie mu żądanych informacji o produktach i materiałów promocyjnych, w celach marketingowych i badań rynku oraz wewnętrznie, aby pomóc nam w ulepszaniu naszych Usług i rozwiązywaniu wszelkich problemów.

– Informacje o użytkowniku – Podczas korzystania z naszych Usług możemy automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje z komputera, dokumentów i przeglądarki użytkownika, w tym jego adres IP, informacje o plikach cookie, atrybuty oprogramowania i sprzętu. Używamy również adresu IP użytkownika do pomocy w diagnozowaniu problemów z serwerem oraz do administrowania naszą Stroną. Adres IP to kod numeryczny, który identyfikuje komputer w sieci, lub w tym przypadku w Internecie. Adres IP jest również wykorzystywany do gromadzenia szerokich informacji demograficznych. Możemy również wykonać wyszukiwanie IP w celu określenia domeny, z której przychodzisz (np.: aol.com, yourcompany.com), aby dokładniej ocenić demografię naszych użytkowników.

– Dane anonimowe gromadzone za pośrednictwem Witryny – Oprócz informacji gromadzonych w sposób opisany powyżej, możemy wykorzystywać technologię do gromadzenia anonimowych informacji dotyczących korzystania z Witryny. Na przykład, serwer internetowy M4B może automatycznie rejestrować, które strony Witryny są przeglądane przez odwiedzających, ich adresy IP oraz przeglądarki internetowe, z których korzystają odwiedzający Witrynę. Technologia ta nie identyfikuje użytkownika osobiście, lecz umożliwia M4B gromadzenie statystyk dotyczących odwiedzających Witrynę i korzystania przez nich z naszych Usług. Witryna zawiera hiperłącza do innych stron w witrynie M4B. M4B może używać technologii do śledzenia, jak często te łącza są używane i które strony w Witrynie odwiedzający wybierają do przeglądania. Ponownie, technologia ta nie identyfikuje użytkownika osobiście – umożliwia ona jedynie M4B kompilację statystyk dotyczących wykorzystania tych hiperłączy.

– Komunikacja użytkownika – Gdy użytkownik wysyła do M4B wiadomość e-mail lub inną formę komunikacji, M4B może zachować tę komunikację w celu przetwarzania zapytań użytkownika, odpowiedzi na jego prośby i doskonalenia naszych Usług.

– Pliki cookie – W celu zapewnienia pewnych funkcji i gromadzenia anonimowych danych, Strona i Usługi wykorzystują pliki cookie. Plik cookie to niewielki plik, który strona internetowa lub aplikacja przechowuje w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika i który może później odczytać z powrotem. Pliki cookie nie uszkadzają komputera użytkownika. Pliki cookie firmy M4B nie zawierają żadnych prywatnych informacji o użytkownikach, a same pliki cookie nie mogą być wykorzystane do poznania tożsamości użytkownika. Korzystając z Usług, niniejszym wyrażasz zgodę na powyższe wykorzystanie plików cookie. Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie, ale można zresetować przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże niektóre Usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone.

– Linki – Linki do innych stron internetowych mogą być udostępniane przez M4B jako udogodnienie dla naszych klientów. M4B nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do informacji gromadzonych przez M4B i związanych z Witryną.

– Dzieci – Jeśli Użytkownik jest dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu musi uzyskać zgodę rodziców. Firma M4B nie będzie świadomie kontaktować się ani nawiązywać kontaktów z dziećmi poniżej 18 roku życia bez zgody rodziców. Jeśli mają Państwo powody sądzić, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt na adres podany powyżej, a my postaramy się usunąć te informacje z naszych baz danych.

– Obsługa techniczna – M4B wykorzystuje informacje podane przez użytkownika lub zebrane przez nas w celu obsługi, konserwacji, udoskonalania i udostępniania wszystkich funkcji i usług dostępnych w Witrynie.

– Adresy e-mail – Poprzez aktywne subskrybowanie Witryny użytkownik rozumie i zgadza się, że możemy wysyłać mu za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikaty lub dane dotyczące Usług, w tym między innymi (i) powiadomienia dotyczące korzystania z Usług, w tym wszelkie powiadomienia dotyczące naruszeń zasad korzystania, (ii) aktualizacje oraz (iii) informacje i materiały promocyjne dotyczące produktów i usług firmy M4B. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania poczty elektronicznej od M4B w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w wiadomości.

– Analiza – M4B wykorzystuje wszystkie zebrane informacje do zrozumienia trendów i preferencji użytkowników, do poprawy działania i wyglądu Strony oraz do tworzenia nowych funkcji i funkcjonalności.

2. Wybór informacji osobistych:
Podczas korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu możemy poprosić użytkownika o podanie informacji kontaktowych. Jeśli będziemy wykorzystywać te informacje w sposób inny niż cel Usług, przed takim wykorzystaniem poprosimy użytkownika o zgodę.

Jeśli zaproponujemy wykorzystanie danych osobowych do celów innych niż te opisane w niniejszej Polityce i/lub w Warunkach, zaoferujemy Państwu skuteczny sposób rezygnacji z wykorzystania danych osobowych do tych innych celów. Nie będziemy gromadzić ani wykorzystywać informacji do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce i/lub w odpowiednich umowach, chyba że uzyskamy na to uprzednią zgodę użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z podawania danych osobowych; w takim przypadku M4B może nie być w stanie zapewnić użytkownikowi niektórych Usług.

3. Udostępnianie informacji:
M4B dzieli się danymi osobowymi z innymi firmami lub osobami wyłącznie w następujących, ograniczonych okolicznościach:

– Mamy Twoją zgodę.

– Wymagamy zgody na udostępnianie wszelkich wrażliwych danych osobowych.

– Przekazujemy takie informacje naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom lub osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Wymagamy, aby strony te zgodziły się przetwarzać takie informacje w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszą Polityką oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

– W dobrej wierze uważamy, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionym stopniu konieczne, aby (a) spełnić wymagania obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub egzekwowalnego żądania rządowego, (b) egzekwować obowiązujące umowy i/lub ich warunki, w tym prowadzić dochodzenia w sprawie ich potencjalnego naruszenia, (c) wykrywać oszustwa, problemy techniczne lub dotyczące bezpieczeństwa, zapobiegać im lub w inny sposób im przeciwdziałać, lub (d) chronić przed bezpośrednią szkodą dla praw, własności lub bezpieczeństwa firmy M4B, jej użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymaganiami lub zezwoleniami prawnymi.

– Jeśli będziemy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub jakąkolwiek formę sprzedaży części lub całości naszych aktywów.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zarządzania lub wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt na powyższy adres.

4. Bezpieczeństwo informacji:
Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych lub ich nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

– Dążymy do zachowania wiarygodności, dokładności, kompletności i aktualności gromadzonych przez nas danych osobowych oraz do ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych klientów. Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to racjonalnie konieczne do celów, dla których zostały one zebrane, lub w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych lub etycznych dotyczących sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów.

– Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do pracowników, wykonawców i przedstawicieli, którzy według nas muszą mieć kontakt z tymi informacjami. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, w tym rozwiązaniu umowy o pracę i postępowaniu karnemu, jeśli nie spełnią tych zobowiązań.

– Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia w celu racjonalnej ochrony danych osobowych. Nasze serwery i bazy danych są chronione przez standardowe technologie bezpieczeństwa, takie jak zapory sieciowe i ochrona hasłem.

– Chociaż nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego ujawnienia, zmiany lub zniszczenia danych osobowych, staramy się zapobiegać takim niefortunnym zdarzeniom.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod powyższym adresem.

5. Integralność danych, dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja:
M4B przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały one zebrane, oraz zgodnie z niniejszą Polityką lub wszelkimi obowiązującymi umowami o świadczenie usług. Dokonujemy przeglądu naszych praktyk gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby zapewnić, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych Usług. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przetwarzane przez nas dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne, ale polegamy na naszych użytkownikach, aby aktualizowali lub poprawiali swoje dane osobowe w razie potrzeby.

– Po otrzymaniu pisemnego wniosku i informacji wystarczających do zidentyfikowania danych osobowych, ujawnimy Państwu informacje, które posiadamy na Państwa temat. Ponadto poprawimy, uzupełnimy lub usuniemy wszelkie dane osobowe, które są niedokładne, oraz powiadomimy o koniecznych zmianach wszystkie osoby trzecie będące odbiorcami tych danych.

– Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym prawnym i etycznym zobowiązaniom sprawozdawczym lub obowiązkom przechowywania dokumentów nałożonym na M4B.

– Przed rozpatrzeniem takich żądań prosimy użytkowników indywidualnych o podanie tożsamości oraz informacji, do których żądamy dostępu, poprawienia lub usunięcia, a także możemy odmówić rozpatrzenia żądań, które są nadmiernie powtarzalne lub systematyczne, wymagają nieproporcjonalnie dużego wysiłku technicznego, zagrażają prywatności innych osób, byłyby skrajnie niepraktyczne lub do których dostęp nie jest wymagany z innych powodów.

W razie dodatkowych pytań lub w celu uzyskania dostępu i aktualizacji danych osobowych prosimy o kontakt na powyższy adres.

6. Egzekwowanie:
M4B regularnie sprawdza zgodność swoich działań z niniejszą Polityką. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki lub naszego traktowania danych osobowych można kierować do nas, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. W przypadku otrzymania formalnych skarg pisemnych polityka firmy M4B przewiduje skontaktowanie się z użytkownikiem składającym skargę w związku z jego zastrzeżeniami. Będziemy współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć między M4B a daną osobą.

7. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności:
M4B może aktualizować i/lub zmieniać niniejszą Politykę. Umieścimy na tej stronie internetowej wyraźne powiadomienie o istotnych zmianach w sposobie traktowania danych osobowych.

8. Zgoda na przetwarzanie:
Przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką, wszyscy użytkownicy, w tym, bez ograniczeń, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i państwach członkowskich Unii Europejskiej, w pełni rozumieją i jednoznacznie wyrażają zgodę na niniejszą Politykę oraz na gromadzenie i przetwarzanie takich informacji za granicą. Serwer, na którym znajduje się Strona i/lub za pośrednictwem którego przetwarzane są Usługi, może znajdować się poza krajem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Strony i może znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika. Niektóre z zastosowań i ujawnień wymienionych w niniejszej Polityce mogą wiązać się z przekazywaniem danych osobowych Użytkownika do różnych krajów na świecie, w których poziom ochrony prywatności może być inny niż w kraju Użytkownika. Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem Strony i w ramach Usług, użytkownik wyraża zgodę, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać jego dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej Polityki, prosimy o niekorzystanie z tej Strony.

9. Pytania:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem contact@m4b.com.